2010-09-04 - Baby Roshan Tol Celebration (1st Bday) - andresphotos